Måned: april 2018

Etter plan- og bygningsloven § 12 blir det med herved varslet om oppstart av privat planarbeid for GNR 38, BNR 624 M.FL., SØVIKDALEN, SØREIDE, BERGEN KOMMUNE

 

 

Planområdet er ca 4,85 daa. stort. Både gjeldende og forslag til ny arealdel til kommuneplanen viser at området er avsatt til «bebyggelse og anlegg – sone 3». Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse og tilhørende anlegg, herunder parkering, veiareal og uteoppholdsareal. Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning. Kommunen stiller ikke krav til utarbeidelse av planprogram/KU.

 

Aktuelle spørsmål som vil bli avklart gjennom planprosessen vil være utnyttelsesgrad, boligstruktur, avgrensing, terrengtilpasning, grunnforhold, støy, siktlinjer, antall enheter, veitilkomst, avkjørsel og allmennhetens interesser.

 

Tiltakshaverne er Bergen Eiendomsutvikling AS. Naboer og grunneiere vil bli varslet direkte. Alle mottatte dokument, merknader eller lignende vil følge planforslaget når dette blir sendt til kommunen for behandling. Eventuelle merknader og spørsmål til oppstartsvarselet kan sendes pr post eller epost til utførende for planarbeidet:

 

Coplan AS, Fagernes 4, 5043 Bergen, post( a )coplan.no og merkes «17015 – Reg.plan Søreide».

 

Uttalefrist: 07.06.18

 

Vedlegg:

 

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-14 varsles det om endring av del av planid 7520000 Ytrebygda. Søreide/Søvik/Steinsvik, i Bergen kommune.

 

Endringen i planen omfatter gnr. 39 bnr. 26. Denne tomten er i gjeldende plan regulert til enebolig. Med endringen ønsker man å dele tomten i to slik at det kan legges til rette for en enebolig innenfor den nordlige delen av tomten, i tillegg til eneboligen som ligger på tomten i dag. I forbindelse med dette ønsker man også å gjøre endringer i bestemmelsene ift. utnyttelsesgrad, byggehøyde og uteoppholdsareal.

 

Se mer informasjon i vedleggene:

Varselbrev_Feråslia, mindre endring

Bestemmelser_mindre endring_Feråslia

Planbeskrivelse_mindre endring_Feråslia_02

Plankart_Feråslia_11.04.18

Snitt_Feråslia_11.04.18

Sol-Skygge_Feråslia

2D illustrasjonsplan_Feråslia_11.04.18

Plankart_gjeldende plan_Feråslia

Bestemmelser_gjeldende plan_Feråslia