Måned: mars 2019

Endring av reguleringsplan – Fløyen, Kollevåg/Tveit

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-14 varsles det om endring av del av planid 124700235 Fløyen, Kollevåg/Tveit i Askøy Kommune.

Endringen i planen omfatter delfelt BFS1 (BF1 i gjeldende reg.plan) – gnr 18 bnr 161 – Askøy kommune. Tomten er regulert til én enebolig mens planendringen legger opp til å dele tomten i to. Dermed kan det etableres én enebolig på hver parsell. Tilkomstvei, utnyttelsesgrad, byggehøyde og uteoppholdsareal beholdes uendret, mens plassering av avkjørsel flyttes litt østover.

Tiltakshaver er Knausen Eiendommer AS. Naboer og grunneiere vil bli varslet direkte. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til: Coplan AS, Fagernes 4, 5043 Bergen,   post( a )coplan.no og merkes «18030-Reg.plan Kollevåg»

Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt til Askøy kommune sammen med endringsplanforslaget.

Uttalefrist: 02.04.19

Se mer informasjon i vedleggene:

Ombygging av eks. bolig – Anglavikvegen

Det varsles om ombygging av eksisterende bolig på Gbnr. 37/176,275, Anglavikvegen 106, 5353 Straume. Se vedlagte følgebrev og tegninger for ytterligere informasjon.

Det er utsendt nabovarsel til alle aktuelle naboer.

Dersom man ønsker ytterligere detaljer vedr. prosjektet, kan man ta kontakt på post (a) coplan.no

Uttalefrist 19.03.19