Måned: april 2019

Riving og ombygging av bygning | Øvre Eikervei, Drammen kommune

Det varsles om riving og ombygging av forsamlingslokale, i tillegg til utvidelse av tilhørende parkeringsareal på øvre parkeringsnivå. Det er ikke planlagt endring av veitilkomsten fra Øvre Eikervei.

Prosjektet omfatter også utbedring av gjerde og annet ikke-søknadspliktig arbeid. Arbeidet er planlagt påbegynt i september 2019. Det er formelt varslet dispensasjon for avstand til vassdrag, vei og nabogrense grunnet utbedring av gjerdet.

Uttalefrist: 08.05.19

Endring av bygg – utvendig – fasade, Landro

Det er tidligere godkjent en enebolig med integrert garasje, samt tilkomstvei til bolig, jf kommunens sak 16/166. Det søkes nå om endring av takform, ny gesimshøyde og endring av retning på kledning (fra stående til liggende), jf tegninger.

Tiltaket ble godkjent i august 2016 med flatt tak (gesimshøyde på +20,5m). Planeringsnivået ble godkjent på kote +14,5 moh.

Det varslede tiltaket har uendret planeringsnivå, men med gesimshøyde på kote +21,4 – dvs 0,9 meter høyere enn opprinnelig gesimshøyde. Byggets totalhøyde er likevel innenfor TEK17s maksimale tillate bygningshøyde på 9,0 meter (i områder uten reg.plan).

Tegningene viser at bygningens plassering er uendret. Grunnflaten (lengde/bredde) er også uendret, dvs at det ikke søkes endring i BYA. Bruksarealet er oppgi l 317,7 kvm (opp fra 309,8 kvm).

Det er utsendt nabovarsel til alle aktuelle naboer.

Dersom man ønsker ytterligere detaljer vedr. prosjektet, kan man ta kontakt på post (a) coplan.no

Uttalefrist 25.04.19