Forfatter: coplan.no

Riving og ombygging av bygning | Øvre Eikervei, Drammen kommune

Det varsles om riving og ombygging av forsamlingslokale, i tillegg til utvidelse av tilhørende parkeringsareal på øvre parkeringsnivå. Det er ikke planlagt endring av veitilkomsten fra Øvre Eikervei.

Prosjektet omfatter også utbedring av gjerde og annet ikke-søknadspliktig arbeid. Arbeidet er planlagt påbegynt i september 2019. Det er formelt varslet dispensasjon for avstand til vassdrag, vei og nabogrense grunnet utbedring av gjerdet.

Uttalefrist: 08.05.19

Varsel om prisjustering fra og med 1.februar 2019

Det utføres prisjustering fra og med 1.februar 2019. Dette er den første prisjusteringen siden oktober 2015. Se ordrebetingelsene våre for mer informasjon.

Før og etter innsetting av dør til Vitus Apotek:

Søknadspliktig endring?

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-14 varsles det om endring av del av planid 7520000 Ytrebygda. Søreide/Søvik/Steinsvik, i Bergen kommune.

 

Endringen i planen omfatter gnr. 39 bnr. 26. Denne tomten er i gjeldende plan regulert til enebolig. Med endringen ønsker man å dele tomten i to slik at det kan legges til rette for en enebolig innenfor den nordlige delen av tomten, i tillegg til eneboligen som ligger på tomten i dag. I forbindelse med dette ønsker man også å gjøre endringer i bestemmelsene ift. utnyttelsesgrad, byggehøyde og uteoppholdsareal.

 

Se mer informasjon i vedleggene:

Varselbrev_Feråslia, mindre endring

Bestemmelser_mindre endring_Feråslia

Planbeskrivelse_mindre endring_Feråslia_02

Plankart_Feråslia_11.04.18

Snitt_Feråslia_11.04.18

Sol-Skygge_Feråslia

2D illustrasjonsplan_Feråslia_11.04.18

Plankart_gjeldende plan_Feråslia

Bestemmelser_gjeldende plan_Feråslia

Oppføring av forsamlingslokale | Sjådambakken, Kragerø kommune

Det varsles om oppføring av forsamlingslokale med tilhørende parkeringsareal. Veitilkomst er via Sjådambakken med ny avkjørsel som anvist på situasjonskart.

Prosjektet omfatter også nedlegging av VA-ledninger, masseutskifting/grunnarbeid og interne kjøreveier (1:11). Bygningskroppene oppføres i tråd med innvilget dispensasjon fra arealbruken i reguleringsplan. Det varsles formelt dispensasjon for utnyttelsesgrad og antall parkeringsplasser.

Uttalefrist: 16.02.18

 

Vedlegg:

180202_Kragerø_nabovarsling_web

Bruksendring | Bønes, Bergen kommune

Det søkes om bruksendring av kjeller i eksisterende forsamlingslokale. Arealet er allerede godkjent for et mindre forsamlingsareal/sal, men da det er behov for større og samlet forsamlingsareal som kan benyttes samtidig med hovedsalen i hovedetasjen, søkes det om å endre planløsningen. Eksisterende sal i kjelleren forstørres ved å trekke lagringsareal inn i salen, trapp mellom kjeller og hovedetasje fjernes og trappeåpning blendes, eksisterende ventilasjonsanlegg tilpasses størrelsen på det nye arealet, det etableres et møterom, teknisk rom og bøttekott, i tillegg til tre toaletter (inkl et HC-WC).

Ved beskrivelse av antall bruksenheter er det omsøkt én ekstra enhet, men dette er i realiteten kun en formalitet, da det har vært en separat sal i kjelleren og hovedetasjen, men med tilgang via trapp mellom etasjene. Når trappen fjernes defineres salene formelt som to uavhengige enheter. Dette har ingen reell betydning for den praktiske bruken eller for behandling av byggesøknaden.

Det er utført brannprosjektering.

Det søkes også om etablering av utvendig trapp mot offentlig vei, etablering av ny ventilasjonsløsning i kjeller med avkast mot offentlig vei (tilluft fra nordfasade), fasadeendring som vist på vedlagte fasader (endring av dører/vinduer/fasadeplater/varmepumpe) og justering av HC-parkeringsløsning.

Uttalefrist: 31.10.17

 

Vedlegg:

Oppføring av seks tomannsboliger | Sokna, Ringerike kommune

Det varsles om oppføring av seks stk tomannsboliger med carport i bygningskroppen. Veitilkomst er via Smedgårdsveien med ny avkjørsel som anvist på situasjonskart. Det er søkt om utvidet bruk av avkjørsel mot Tranbyveien.

Prosjektet innbefatter omlegging av VA-ledninger, etablering av gangvei mellom Smedgårdsveien og gangbroen mot Sokna sentrum, terrengarbeider (mur og skråning) og interne kjøreveier (1:8). Etablering av lekeplass mellom boligplassering og vassdrag i nord. Det vil bli etablert en ny renovasjonsløsning i område (halvveis nedgravd løsning). Postkassestativ og ny snuhammer. Båthus ved vassdrag (kun varslet plassering, ikke bygningstegninger).

Bygningskroppene oppføres i tråd med reguleringsplanens bestemmelser for høyde mm, men det søkes dispensasjon for momenter i prosjektet. Prosjektet vil så langt som mulig ta vare på vassdrag og vegetasjon.

Uttalefrist: 07.10.17

 

Vedlegg: