Forfatter: coplan.no

Oppføring av forsamlingslokale | Sjådambakken, Kragerø kommune

Det varsles om oppføring av forsamlingslokale med tilhørende parkeringsareal. Veitilkomst er via Sjådambakken med ny avkjørsel som anvist på situasjonskart.

Prosjektet omfatter også nedlegging av VA-ledninger, masseutskifting/grunnarbeid og interne kjøreveier (1:11). Bygningskroppene oppføres i tråd med innvilget dispensasjon fra arealbruken i reguleringsplan. Det varsles formelt dispensasjon for utnyttelsesgrad og antall parkeringsplasser.

Uttalefrist: 16.02.18

 

Vedlegg:

180202_Kragerø_nabovarsling_web

Bruksendring | Bønes, Bergen kommune

Det søkes om bruksendring av kjeller i eksisterende forsamlingslokale. Arealet er allerede godkjent for et mindre forsamlingsareal/sal, men da det er behov for større og samlet forsamlingsareal som kan benyttes samtidig med hovedsalen i hovedetasjen, søkes det om å endre planløsningen. Eksisterende sal i kjelleren forstørres ved å trekke lagringsareal inn i salen, trapp mellom kjeller og hovedetasje fjernes og trappeåpning blendes, eksisterende ventilasjonsanlegg tilpasses størrelsen på det nye arealet, det etableres et møterom, teknisk rom og bøttekott, i tillegg til tre toaletter (inkl et HC-WC).

Ved beskrivelse av antall bruksenheter er det omsøkt én ekstra enhet, men dette er i realiteten kun en formalitet, da det har vært en separat sal i kjelleren og hovedetasjen, men med tilgang via trapp mellom etasjene. Når trappen fjernes defineres salene formelt som to uavhengige enheter. Dette har ingen reell betydning for den praktiske bruken eller for behandling av byggesøknaden.

Det er utført brannprosjektering.

Det søkes også om etablering av utvendig trapp mot offentlig vei, etablering av ny ventilasjonsløsning i kjeller med avkast mot offentlig vei (tilluft fra nordfasade), fasadeendring som vist på vedlagte fasader (endring av dører/vinduer/fasadeplater/varmepumpe) og justering av HC-parkeringsløsning.

Uttalefrist: 31.10.17

 

Vedlegg:

Oppføring av seks tomannsboliger | Sokna, Ringerike kommune

Det varsles om oppføring av seks stk tomannsboliger med carport i bygningskroppen. Veitilkomst er via Smedgårdsveien med ny avkjørsel som anvist på situasjonskart. Det er søkt om utvidet bruk av avkjørsel mot Tranbyveien.

Prosjektet innbefatter omlegging av VA-ledninger, etablering av gangvei mellom Smedgårdsveien og gangbroen mot Sokna sentrum, terrengarbeider (mur og skråning) og interne kjøreveier (1:8). Etablering av lekeplass mellom boligplassering og vassdrag i nord. Det vil bli etablert en ny renovasjonsløsning i område (halvveis nedgravd løsning). Postkassestativ og ny snuhammer. Båthus ved vassdrag (kun varslet plassering, ikke bygningstegninger).

Bygningskroppene oppføres i tråd med reguleringsplanens bestemmelser for høyde mm, men det søkes dispensasjon for momenter i prosjektet. Prosjektet vil så langt som mulig ta vare på vassdrag og vegetasjon.

Uttalefrist: 07.10.17

 

Vedlegg:

Riving og oppføring av ny enebolig | Anglevik, Fjell kommune

Det varsles herved om rivning av eksisterende boligmasse og oppføring av enebolig med utleiedel, garasje integrert i huskroppen, samt utomhusareal og frittstående garasje og tilkomstvei. Se vedlagte tegninger, situasjonskart og følgebrev for ytterligere informasjon.

Uttalefrist: 19.07.17 26.07.17

 

Vedlegg:

Vi holder åpent hele sommeren, med unntak av uke 28.

Vi har i dag inngått en rammeavtale med Bergens Garasjen AS, som er en del av Igland Garasjen AS. Vi ser fram til arbeidet videre.

Ny nettside

Vi har fått ny nettside. Her vil du finne informasjon om våre tjenester, ansatte og samarbeidspartnere. Vi vil også legge ut aktuell informasjon som kan være interessant for våre kunder.