Forfatter: Serine Aass

Endring av bygg – utvendig – fasade, Landro

Det er tidligere godkjent en enebolig med integrert garasje, samt tilkomstvei til bolig, jf kommunens sak 16/166. Det søkes nå om endring av takform, ny gesimshøyde og endring av retning på kledning (fra stående til liggende), jf tegninger.

Tiltaket ble godkjent i august 2016 med flatt tak (gesimshøyde på +20,5m). Planeringsnivået ble godkjent på kote +14,5 moh.

Det varslede tiltaket har uendret planeringsnivå, men med gesimshøyde på kote +21,4 – dvs 0,9 meter høyere enn opprinnelig gesimshøyde. Byggets totalhøyde er likevel innenfor TEK17s maksimale tillate bygningshøyde på 9,0 meter (i områder uten reg.plan).

Tegningene viser at bygningens plassering er uendret. Grunnflaten (lengde/bredde) er også uendret, dvs at det ikke søkes endring i BYA. Bruksarealet er oppgi l 317,7 kvm (opp fra 309,8 kvm).

Det er utsendt nabovarsel til alle aktuelle naboer.

Dersom man ønsker ytterligere detaljer vedr. prosjektet, kan man ta kontakt på post (a) coplan.no

Uttalefrist 25.04.19

Endring av reguleringsplan – Fløyen, Kollevåg/Tveit

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-14 varsles det om endring av del av planid 124700235 Fløyen, Kollevåg/Tveit i Askøy Kommune.

Endringen i planen omfatter delfelt BFS1 (BF1 i gjeldende reg.plan) – gnr 18 bnr 161 – Askøy kommune. Tomten er regulert til én enebolig mens planendringen legger opp til å dele tomten i to. Dermed kan det etableres én enebolig på hver parsell. Tilkomstvei, utnyttelsesgrad, byggehøyde og uteoppholdsareal beholdes uendret, mens plassering av avkjørsel flyttes litt østover.

Tiltakshaver er Knausen Eiendommer AS. Naboer og grunneiere vil bli varslet direkte. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til: Coplan AS, Fagernes 4, 5043 Bergen,   post( a )coplan.no og merkes «18030-Reg.plan Kollevåg»

Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt til Askøy kommune sammen med endringsplanforslaget.

Uttalefrist: 02.04.19

Se mer informasjon i vedleggene:

Ombygging av eks. bolig – Anglavikvegen

Det varsles om ombygging av eksisterende bolig på Gbnr. 37/176,275, Anglavikvegen 106, 5353 Straume. Se vedlagte følgebrev og tegninger for ytterligere informasjon.

Det er utsendt nabovarsel til alle aktuelle naboer.

Dersom man ønsker ytterligere detaljer vedr. prosjektet, kan man ta kontakt på post (a) coplan.no

Uttalefrist 19.03.19

Dispensasjonssøknad – Bønesskogen

Det varsles om søknad om dispensasjon for utnyttelsesgrad og er prinsipiell ift framtidig byggesøknad. Detaljering av tegninger, utforming etc vil utformes og varsles på det senere tidspunkt. Se vedlagte redegjørelse for ytterligere informasjon vedrørende dispensasjonssøknaden.

Det er utsendt nabovarsel til alle aktuelle naboer.

Dersom man ønsker ytterligere detaljer vedr. prosjektet, kan man ta kontakt på post (a) coplan.no

Uttalefrist 7. februar 2019

Vedlegg:

Etablering av kaifront og utlegging av flytebrygge, Hellesøy – Øygarden kommune

Det varsles om etablering av flytebrygge/kaianlegg og riving av mindre bygning. Det er avholdt forhåndskonferanse med kommunen. Møtereferatet viser at kommunen er positiv til tiltaket og at tiltaket er i tråd med overordnede arealplaner i området. Det er sendt søknad til Bergen og Omland Havnevesen ifm tiltak i sjø.

Det er utsendt nabovarsel til alle aktuelle naboer.

Dersom man ønsker ytterligere detaljer vedr. prosjektet, kan man ta kontakt på post (a) coplan.no

Uttalefrist 21. januar 2019

Vedlegg

Det varsles/søkes om tilbygg til bolig og brukendring av deler av underetasjen fra garasje til beboelse/primærfunksjon. Tiltaket utføres innenfor rammene i reguleringsplanen og dens utnyttelsesgrad. Det søkes om dispensasjon for avstand mellom bygg, plankrav/bebyggelsesplan, takform, etasjetall og tekniske krav ved bruksendring. De fleste dispensasjonspunktene søkes formelt og avklares i følgebrevet til søknaden. Dagens parkeringsplasser inngår delvis i ny garasje og èn av to overflateparkeringer er dermed ikke vist i arealutregningen.

 

Dersom man ønsker ytterligere detaljer vedr. prosjektet, kan man ta kontakt på post (a) coplan.no

 

Uttalefrist 26.06.18

 

Vedlegg

Det varsles om oppføring av riving av eksisterende bebyggelse og oppføring av to nye boligbygg med tilhørende parkeringsareal, totalt seks boenheter. Prosjektet omfatter også nedlegging av VA-ledninger, masseutskifting/grunnarbeid, etablering av renovasjonsløsning, flomsikring, murer og intern kjørevei. Prosjektet er i tråd med gjeldende reguleringsplan. Se dokumenter for nabovarsling for mer informasjon.

 

Uttalefrist: 21.06.18

 

Vedlegg

Etter plan- og bygningsloven § 12 blir det med herved varslet om oppstart av privat planarbeid for GNR 38, BNR 624 M.FL., SØVIKDALEN, SØREIDE, BERGEN KOMMUNE

 

 

Planområdet er ca 4,85 daa. stort. Både gjeldende og forslag til ny arealdel til kommuneplanen viser at området er avsatt til «bebyggelse og anlegg – sone 3». Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse og tilhørende anlegg, herunder parkering, veiareal og uteoppholdsareal. Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning. Kommunen stiller ikke krav til utarbeidelse av planprogram/KU.

 

Aktuelle spørsmål som vil bli avklart gjennom planprosessen vil være utnyttelsesgrad, boligstruktur, avgrensing, terrengtilpasning, grunnforhold, støy, siktlinjer, antall enheter, veitilkomst, avkjørsel og allmennhetens interesser.

 

Tiltakshaverne er Bergen Eiendomsutvikling AS. Naboer og grunneiere vil bli varslet direkte. Alle mottatte dokument, merknader eller lignende vil følge planforslaget når dette blir sendt til kommunen for behandling. Eventuelle merknader og spørsmål til oppstartsvarselet kan sendes pr post eller epost til utførende for planarbeidet:

 

Coplan AS, Fagernes 4, 5043 Bergen, post( a )coplan.no og merkes «17015 – Reg.plan Søreide».

 

Uttalefrist: 07.06.18

 

Vedlegg:

 

OPPDATERT NABOVARSLING

 

På vegne av tiltakshaver Geir Lien har det bitt sendt ut nytt nabovarsel i forbindelse med byggetekniske tiltak på gnr. 37/176,275 – Anglavikveien 106 i Fjell kommune. Prosjektet er tidligere nabovarslet som riving av eksisterende bygningsmasse og oppføring av ny enebolig med utleiedel. Det er mottatt nabomerknader til varslingen og prosjektet er endret for å imøtekomme innspillene.

 

Uttalefrist: 19.12.2017

 

Vedlegg: