Forfatter: Serine Aass

Det varsles om etablering av flytebrygge/kaianlegg og riving av mindre bygning. Det er avholdt forhåndskonferanse med kommunen. Møtereferatet viser at kommunen er positiv til tiltaket og at tiltaket er i tråd med overordnede arealplaner i området. Det er sendt søknad til Bergen og Omland Havnevesen ifm tiltak i sjø.

Det er utsendt nabovarsel til alle aktuelle naboer.

Dersom man ønsker ytterligere detaljer vedr. prosjektet, kan man ta kontakt på post (a) coplan.no

Uttalefrist 21. januar 2019

Vedlegg

Det varsles/søkes om tilbygg til bolig og brukendring av deler av underetasjen fra garasje til beboelse/primærfunksjon. Tiltaket utføres innenfor rammene i reguleringsplanen og dens utnyttelsesgrad. Det søkes om dispensasjon for avstand mellom bygg, plankrav/bebyggelsesplan, takform, etasjetall og tekniske krav ved bruksendring. De fleste dispensasjonspunktene søkes formelt og avklares i følgebrevet til søknaden. Dagens parkeringsplasser inngår delvis i ny garasje og èn av to overflateparkeringer er dermed ikke vist i arealutregningen.

 

Dersom man ønsker ytterligere detaljer vedr. prosjektet, kan man ta kontakt på post (a) coplan.no

 

Uttalefrist 26.06.18

 

Vedlegg

Det varsles om oppføring av riving av eksisterende bebyggelse og oppføring av to nye boligbygg med tilhørende parkeringsareal, totalt seks boenheter. Prosjektet omfatter også nedlegging av VA-ledninger, masseutskifting/grunnarbeid, etablering av renovasjonsløsning, flomsikring, murer og intern kjørevei. Prosjektet er i tråd med gjeldende reguleringsplan. Se dokumenter for nabovarsling for mer informasjon.

 

Uttalefrist: 21.06.18

 

Vedlegg

Etter plan- og bygningsloven § 12 blir det med herved varslet om oppstart av privat planarbeid for GNR 38, BNR 624 M.FL., SØVIKDALEN, SØREIDE, BERGEN KOMMUNE

 

 

Planområdet er ca 4,85 daa. stort. Både gjeldende og forslag til ny arealdel til kommuneplanen viser at området er avsatt til «bebyggelse og anlegg – sone 3». Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse og tilhørende anlegg, herunder parkering, veiareal og uteoppholdsareal. Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning. Kommunen stiller ikke krav til utarbeidelse av planprogram/KU.

 

Aktuelle spørsmål som vil bli avklart gjennom planprosessen vil være utnyttelsesgrad, boligstruktur, avgrensing, terrengtilpasning, grunnforhold, støy, siktlinjer, antall enheter, veitilkomst, avkjørsel og allmennhetens interesser.

 

Tiltakshaverne er Bergen Eiendomsutvikling AS. Naboer og grunneiere vil bli varslet direkte. Alle mottatte dokument, merknader eller lignende vil følge planforslaget når dette blir sendt til kommunen for behandling. Eventuelle merknader og spørsmål til oppstartsvarselet kan sendes pr post eller epost til utførende for planarbeidet:

 

Coplan AS, Fagernes 4, 5043 Bergen, post( a )coplan.no og merkes «17015 – Reg.plan Søreide».

 

Uttalefrist: 07.06.18

 

Vedlegg:

 

OPPDATERT NABOVARSLING

 

På vegne av tiltakshaver Geir Lien har det bitt sendt ut nytt nabovarsel i forbindelse med byggetekniske tiltak på gnr. 37/176,275 – Anglavikveien 106 i Fjell kommune. Prosjektet er tidligere nabovarslet som riving av eksisterende bygningsmasse og oppføring av ny enebolig med utleiedel. Det er mottatt nabomerknader til varslingen og prosjektet er endret for å imøtekomme innspillene.

 

Uttalefrist: 19.12.2017

 

Vedlegg:

Etter plan- og bygningsloven § 12 blir det med herved varslet om oppstart av privat planarbeid for GNR 52, BNR 285 M.FL., SOLHEIM, HOL KOMMUNE

 

Planområdet er omkring 15,2 daa. stort. Arealdelen til kommuneplanen viser at området primært er avsatt til framtidig fritids- og turistformål. Formålet med planen er å omregulere eksisterende reguleringsplan ‘Reguleringsplan for Solheim’ fra formål ‘Turistbedrift’ til ‘Fritidsbebyggelse tilrettelagt for utleie’. Målsetningen er at framtidig plangrense skal følge dagens avgrensning for gjeldende reguleringsplan. Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning. Kommunen stiller ikke krav til utarbeidelse av planprogram/KU.

 

Aktuelle spørsmål som vil bli avklart gjennom planprosessen vil være arealbruk, antall enheter, avgrensing, avkjørsel, boligstruktur, terrengtilpasning, veitilkomst, barns og allmennhetens interesser.

 

Tiltakshaver er Ustaoset Eiendom AS. Naboer og grunneiere vil bli varslet direkte. Alle mottatte dokument, merknader eller lignende vil følge planforslaget når dette blir sendt til kommunen for behandling. Eventuelle merknader og spørsmål til oppstartsvarselet kan sendes pr post eller epost til utførende for planarbeidet:

 

Coplan AS, Fossveien 3, 3510 Hønefoss, post( a )coplan.no og merkes «17032 – reg.plan Solheim»

 

Uttalefrist: 05.08.17

 

Vedlegg:

Etter plan- og bygningsloven § 12 blir det med herved varslet om oppstart av privat planarbeid for GNR 66, BNR 335 M.FL., KIKUT, HOL KOMMUNE

 

Planområdet er omkring 17,3 daa. stort. Arealdelen av kommuneplanen viser at området primært er avsatt til nåværende erverv og LNF-område. Formålet med planen er å omregulere eksisterende reguleringsplan ‘Reguleringsendring for Kikut Fjellstuer (gnr/bnr 66/335,338, del av 366)’ fra formål ‘Turistbedrift’ til ‘Fritidsbebyggelse tilrettelagt for utleie’. Målsetningen er at framtidig plangrense skal følge dagens avgrensning. Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning. Kommunen stiller ikke krav til utarbeidelse av planprogram/KU.

 

Aktuelle spørsmål som vil bli avklart gjennom planprosessen vil være arealbruk, boligstruktur, avgrensing, terrengtilpasning, antall enheter, veitilkomst, avkjørsel, barns og allmennhetens interesser.

 

Tiltakshaver er Kikuten AS m.fl. Naboer og grunneiere vil bli varslet direkte. Alle mottatte dokument, merknader eller lignende vil følge planforslaget når dette blir sendt til kommunen for behandling. Eventuelle merknader og spørsmål til varselet kan sendes pr post eller epost til utførende for planarbeidet:

 

Coplan AS, Fossveien 3, 3510 Hønefoss, post( a )coplan.no og merkes «17031 – reg.plan Kikut».

 

Uttalefrist: 05.08.17

 

Vedlegg:

 

Etter plan- og bygningsloven § 12 blir det med herved varslet om oppstart av privat planarbeid for GNR 4, BNR 13 M.FL., GRØM, GRIMSTAD KOMMUNE

 

Planområdet er omkring 13,3 daa. stort. Arealdelen av kommuneplanen viser at området er avsatt til bolig- og LNF- område. Gjeldende reguleringsplaner innenfor avgrensningen viser formålene bolig, kjørevei, LNF og grøntstruktur. Hensikten med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse og tilhørende anlegg, herunder parkering, vei- og gangareal. Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning. Kommunen stiller ikke krav til utarbeidelse av planprogram/KU og er positiv til planen.

 

Aktuelle spørsmål som vil bli avklart gjennom planprosessen vil være avgrensning, arealbruk, forhold til veiareal, utnyttelsesgrad, boligstruktur, terrengtilpasning, naturmangfold, antall enheter, veitilkomst, avkjørsel og allmennhetens interesser.

 

Tiltakshaver er Atle Egeland m.fl. Naboer og grunneiere vil bli varslet direkte. Alle mottatte dokument, merknader eller lignende vil følge planforslaget når dette blir sendt til kommunen for behandling. Eventuelle merknader og spørsmål til oppstartsvarselet kan sendes pr post eller epost til utførende for planarbeidet:

 

Coplan AS, Fossveien 3, 3510 Hønefoss, post( a )coplan.no og merkes «16053-Reg.plan Grøm».

 

Uttalefrist: 16.07.17

 

Vedlegg:

Etter plan- og bygningsloven § 12 blir det med herved varslet om oppstart av privat planarbeid for GNR 21, BNR 125, 326 M.FL., SVINSEVARDEN, DAVANGER, ASKØY KOMMUNE.

 

Planområdet er omkring 107,5 daa. stort. Arealdelen til kommuneplanen viser at området primært er avsatt til boligformål og friluftsområde. Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse og tilhørende anlegg, herunder parkering, vei- og gangareal. Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning. Kommunen stiller ikke krav til utarbeidelse av planprogram/KU.

 

Aktuelle spørsmål som vil bli avklart gjennom planprosessen vil være utnyttelsesgrad, boligstruktur, avgrensing, terrengtilpasning, forhold til vassdrag, naturmangfold, antall enheter, veitilkomst, avkjørsel, allmennhetens interesser og arealbruk.

 

Tiltakshaverne er O.J.Tveit m.fl. Naboer og grunneiere vil bli varslet direkte. Alle mottatte dokument, merknader eller lignende vil følge planforslaget når dette blir sendt til kommunen for behandling. Eventuelle merknader og spørsmål til oppstartsvarselet kan sendes pr post eller epost til utførende for planarbeidet:

 

Coplan AS, Fossveien 3, 3510 Hønefoss, post( a )coplan.no og merkes «17010 – reg. Svinsevarden».

 

Uttalefrist:  06.06.2017

 

Vedlegg:

Etter plan- og bygningsloven § 12 blir det med herved varslet om oppstart av privat planarbeid for GNR 231, BNR 85 M.FL., MØLLEBERGET, HOLE KOMMUNE.

 

Planområdet er ca 3,37 daa. stort, og er i arealdelen til kommuneplanen avsatt til boligformål og friluftsområde. Gjeldende reguleringsplan viser området som bolig og kontorformål. Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse og tilhørende anlegg, herunder parkering og gangareal. Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning. Kommunen stiller ikke krav til utarbeidelse av planprogram/KU.

 

Aktuelle spørsmål som vil bli avklart gjennom planprosessen vil være utnyttelsesgrad, avgrensing, terrengtilpasning, forhold til vassdrag, naturmangfold, antall enheter, veitilkomst, allmennhetens interesser og arealbruk.

 

Tiltakshaver er SunInvest AS. Naboer og grunneiere vil bli varslet direkte. Alle mottatte dokument, merknader eller lignende vil følge planforslaget når dette blir sendt til kommunen for behandling. Eventuelle merknader og spørsmål til oppstartsvarselet kan sendes pr post eller epost til utførende for planarbeidet:

 

Coplan AS, Fossveien 3, 3510 Hønefoss, raymond( a )coplan.no og merkes «16034 – reg. Mølleberget».

 

Uttalefrist:  24.04.2017

 

Vedlegg: