Kategori: Uncategorized

Søknadspliktig endring?

Etter plan- og bygningsloven § 12 blir det med herved varslet om oppstart av privat planarbeid for GNR 38, BNR 624 M.FL., SØVIKDALEN, SØREIDE, BERGEN KOMMUNE

 

 

Planområdet er ca 4,85 daa. stort. Både gjeldende og forslag til ny arealdel til kommuneplanen viser at området er avsatt til «bebyggelse og anlegg – sone 3». Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse og tilhørende anlegg, herunder parkering, veiareal og uteoppholdsareal. Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning. Kommunen stiller ikke krav til utarbeidelse av planprogram/KU.

 

Aktuelle spørsmål som vil bli avklart gjennom planprosessen vil være utnyttelsesgrad, boligstruktur, avgrensing, terrengtilpasning, grunnforhold, støy, siktlinjer, antall enheter, veitilkomst, avkjørsel og allmennhetens interesser.

 

Tiltakshaverne er Bergen Eiendomsutvikling AS. Naboer og grunneiere vil bli varslet direkte. Alle mottatte dokument, merknader eller lignende vil følge planforslaget når dette blir sendt til kommunen for behandling. Eventuelle merknader og spørsmål til oppstartsvarselet kan sendes pr post eller epost til utførende for planarbeidet:

 

Coplan AS, Fagernes 4, 5043 Bergen, post( a )coplan.no og merkes «17015 – Reg.plan Søreide».

 

Uttalefrist: 07.06.18

 

Vedlegg:

 

OPPDATERT NABOVARSLING

 

På vegne av tiltakshaver Geir Lien har det bitt sendt ut nytt nabovarsel i forbindelse med byggetekniske tiltak på gnr. 37/176,275 – Anglavikveien 106 i Fjell kommune. Prosjektet er tidligere nabovarslet som riving av eksisterende bygningsmasse og oppføring av ny enebolig med utleiedel. Det er mottatt nabomerknader til varslingen og prosjektet er endret for å imøtekomme innspillene.

 

Uttalefrist: 19.12.2017

 

Vedlegg: