Kategori: Byggesak

Riving og ombygging av bygning | Øvre Eikervei, Drammen kommune

Det varsles om riving og ombygging av forsamlingslokale, i tillegg til utvidelse av tilhørende parkeringsareal på øvre parkeringsnivå. Det er ikke planlagt endring av veitilkomsten fra Øvre Eikervei.

Prosjektet omfatter også utbedring av gjerde og annet ikke-søknadspliktig arbeid. Arbeidet er planlagt påbegynt i september 2019. Det er formelt varslet dispensasjon for avstand til vassdrag, vei og nabogrense grunnet utbedring av gjerdet.

Uttalefrist: 08.05.19

Endring av bygg – utvendig – fasade, Landro

Det er tidligere godkjent en enebolig med integrert garasje, samt tilkomstvei til bolig, jf kommunens sak 16/166. Det søkes nå om endring av takform, ny gesimshøyde og endring av retning på kledning (fra stående til liggende), jf tegninger.

Tiltaket ble godkjent i august 2016 med flatt tak (gesimshøyde på +20,5m). Planeringsnivået ble godkjent på kote +14,5 moh.

Det varslede tiltaket har uendret planeringsnivå, men med gesimshøyde på kote +21,4 – dvs 0,9 meter høyere enn opprinnelig gesimshøyde. Byggets totalhøyde er likevel innenfor TEK17s maksimale tillate bygningshøyde på 9,0 meter (i områder uten reg.plan).

Tegningene viser at bygningens plassering er uendret. Grunnflaten (lengde/bredde) er også uendret, dvs at det ikke søkes endring i BYA. Bruksarealet er oppgi l 317,7 kvm (opp fra 309,8 kvm).

Det er utsendt nabovarsel til alle aktuelle naboer.

Dersom man ønsker ytterligere detaljer vedr. prosjektet, kan man ta kontakt på post (a) coplan.no

Uttalefrist 25.04.19

Ombygging av eks. bolig – Anglavikvegen

Det varsles om ombygging av eksisterende bolig på Gbnr. 37/176,275, Anglavikvegen 106, 5353 Straume. Se vedlagte følgebrev og tegninger for ytterligere informasjon.

Det er utsendt nabovarsel til alle aktuelle naboer.

Dersom man ønsker ytterligere detaljer vedr. prosjektet, kan man ta kontakt på post (a) coplan.no

Uttalefrist 19.03.19

Dispensasjonssøknad – Bønesskogen

Det varsles om søknad om dispensasjon for utnyttelsesgrad og er prinsipiell ift framtidig byggesøknad. Detaljering av tegninger, utforming etc vil utformes og varsles på det senere tidspunkt. Se vedlagte redegjørelse for ytterligere informasjon vedrørende dispensasjonssøknaden.

Det er utsendt nabovarsel til alle aktuelle naboer.

Dersom man ønsker ytterligere detaljer vedr. prosjektet, kan man ta kontakt på post (a) coplan.no

Uttalefrist 7. februar 2019

Vedlegg:

Etablering av kaifront og utlegging av flytebrygge, Hellesøy – Øygarden kommune

Det varsles om etablering av flytebrygge/kaianlegg og riving av mindre bygning. Det er avholdt forhåndskonferanse med kommunen. Møtereferatet viser at kommunen er positiv til tiltaket og at tiltaket er i tråd med overordnede arealplaner i området. Det er sendt søknad til Bergen og Omland Havnevesen ifm tiltak i sjø.

Det er utsendt nabovarsel til alle aktuelle naboer.

Dersom man ønsker ytterligere detaljer vedr. prosjektet, kan man ta kontakt på post (a) coplan.no

Uttalefrist 21. januar 2019

Vedlegg

Utvidelse av kai, Marikoven – Askøy kommune

Det varsles/søkes om utvidelse av kai, etablering av krane og liten redskapsbod på gnr 12/281 – Askøy kommune. Det er utsendt nabovarsel til alle aktuelle naboer.

Dersom man ønsker ytterligere detaljer vedr. prosjektet, kan man ta kontakt på post (a) coplan.no

Uttalefrist 04.01.19

Vedlegg

Det varsles/søkes om tilbygg til bolig og brukendring av deler av underetasjen fra garasje til beboelse/primærfunksjon. Tiltaket utføres innenfor rammene i reguleringsplanen og dens utnyttelsesgrad. Det søkes om dispensasjon for avstand mellom bygg, plankrav/bebyggelsesplan, takform, etasjetall og tekniske krav ved bruksendring. De fleste dispensasjonspunktene søkes formelt og avklares i følgebrevet til søknaden. Dagens parkeringsplasser inngår delvis i ny garasje og èn av to overflateparkeringer er dermed ikke vist i arealutregningen.

 

Dersom man ønsker ytterligere detaljer vedr. prosjektet, kan man ta kontakt på post (a) coplan.no

 

Uttalefrist 26.06.18

 

Vedlegg

Det varsles om oppføring av riving av eksisterende bebyggelse og oppføring av to nye boligbygg med tilhørende parkeringsareal, totalt seks boenheter. Prosjektet omfatter også nedlegging av VA-ledninger, masseutskifting/grunnarbeid, etablering av renovasjonsløsning, flomsikring, murer og intern kjørevei. Prosjektet er i tråd med gjeldende reguleringsplan. Se dokumenter for nabovarsling for mer informasjon.

 

Uttalefrist: 21.06.18

 

Vedlegg