Kategori: Plansak

Endring av reguleringsplan – Fløyen, Kollevåg/Tveit

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-14 varsles det om endring av del av planid 124700235 Fløyen, Kollevåg/Tveit i Askøy Kommune.

Endringen i planen omfatter delfelt BFS1 (BF1 i gjeldende reg.plan) – gnr 18 bnr 161 – Askøy kommune. Tomten er regulert til én enebolig mens planendringen legger opp til å dele tomten i to. Dermed kan det etableres én enebolig på hver parsell. Tilkomstvei, utnyttelsesgrad, byggehøyde og uteoppholdsareal beholdes uendret, mens plassering av avkjørsel flyttes litt østover.

Tiltakshaver er Knausen Eiendommer AS. Naboer og grunneiere vil bli varslet direkte. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til: Coplan AS, Fagernes 4, 5043 Bergen,   post( a )coplan.no og merkes «18030-Reg.plan Kollevåg»

Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt til Askøy kommune sammen med endringsplanforslaget.

Uttalefrist: 02.04.19

Se mer informasjon i vedleggene:

Etter plan- og bygningsloven § 12 blir det med herved varslet om oppstart av privat planarbeid for GNR 38, BNR 624 M.FL., SØVIKDALEN, SØREIDE, BERGEN KOMMUNE

 

 

Planområdet er ca 4,85 daa. stort. Både gjeldende og forslag til ny arealdel til kommuneplanen viser at området er avsatt til «bebyggelse og anlegg – sone 3». Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse og tilhørende anlegg, herunder parkering, veiareal og uteoppholdsareal. Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning. Kommunen stiller ikke krav til utarbeidelse av planprogram/KU.

 

Aktuelle spørsmål som vil bli avklart gjennom planprosessen vil være utnyttelsesgrad, boligstruktur, avgrensing, terrengtilpasning, grunnforhold, støy, siktlinjer, antall enheter, veitilkomst, avkjørsel og allmennhetens interesser.

 

Tiltakshaverne er Bergen Eiendomsutvikling AS. Naboer og grunneiere vil bli varslet direkte. Alle mottatte dokument, merknader eller lignende vil følge planforslaget når dette blir sendt til kommunen for behandling. Eventuelle merknader og spørsmål til oppstartsvarselet kan sendes pr post eller epost til utførende for planarbeidet:

 

Coplan AS, Fagernes 4, 5043 Bergen, post( a )coplan.no og merkes «17015 – Reg.plan Søreide».

 

Uttalefrist: 07.06.18

 

Vedlegg:

 

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-14 varsles det om endring av del av planid 7520000 Ytrebygda. Søreide/Søvik/Steinsvik, i Bergen kommune.

 

Endringen i planen omfatter gnr. 39 bnr. 26. Denne tomten er i gjeldende plan regulert til enebolig. Med endringen ønsker man å dele tomten i to slik at det kan legges til rette for en enebolig innenfor den nordlige delen av tomten, i tillegg til eneboligen som ligger på tomten i dag. I forbindelse med dette ønsker man også å gjøre endringer i bestemmelsene ift. utnyttelsesgrad, byggehøyde og uteoppholdsareal.

 

Se mer informasjon i vedleggene:

Varselbrev_Feråslia, mindre endring

Bestemmelser_mindre endring_Feråslia

Planbeskrivelse_mindre endring_Feråslia_02

Plankart_Feråslia_11.04.18

Snitt_Feråslia_11.04.18

Sol-Skygge_Feråslia

2D illustrasjonsplan_Feråslia_11.04.18

Plankart_gjeldende plan_Feråslia

Bestemmelser_gjeldende plan_Feråslia

Etter plan- og bygningsloven § 12 blir det med herved varslet om oppstart av privat planarbeid for GNR 52, BNR 285 M.FL., SOLHEIM, HOL KOMMUNE

 

Planområdet er omkring 15,2 daa. stort. Arealdelen til kommuneplanen viser at området primært er avsatt til framtidig fritids- og turistformål. Formålet med planen er å omregulere eksisterende reguleringsplan ‘Reguleringsplan for Solheim’ fra formål ‘Turistbedrift’ til ‘Fritidsbebyggelse tilrettelagt for utleie’. Målsetningen er at framtidig plangrense skal følge dagens avgrensning for gjeldende reguleringsplan. Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning. Kommunen stiller ikke krav til utarbeidelse av planprogram/KU.

 

Aktuelle spørsmål som vil bli avklart gjennom planprosessen vil være arealbruk, antall enheter, avgrensing, avkjørsel, boligstruktur, terrengtilpasning, veitilkomst, barns og allmennhetens interesser.

 

Tiltakshaver er Ustaoset Eiendom AS. Naboer og grunneiere vil bli varslet direkte. Alle mottatte dokument, merknader eller lignende vil følge planforslaget når dette blir sendt til kommunen for behandling. Eventuelle merknader og spørsmål til oppstartsvarselet kan sendes pr post eller epost til utførende for planarbeidet:

 

Coplan AS, Fossveien 3, 3510 Hønefoss, post( a )coplan.no og merkes «17032 – reg.plan Solheim»

 

Uttalefrist: 05.08.17

 

Vedlegg:

Etter plan- og bygningsloven § 12 blir det med herved varslet om oppstart av privat planarbeid for GNR 66, BNR 335 M.FL., KIKUT, HOL KOMMUNE

 

Planområdet er omkring 17,3 daa. stort. Arealdelen av kommuneplanen viser at området primært er avsatt til nåværende erverv og LNF-område. Formålet med planen er å omregulere eksisterende reguleringsplan ‘Reguleringsendring for Kikut Fjellstuer (gnr/bnr 66/335,338, del av 366)’ fra formål ‘Turistbedrift’ til ‘Fritidsbebyggelse tilrettelagt for utleie’. Målsetningen er at framtidig plangrense skal følge dagens avgrensning. Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning. Kommunen stiller ikke krav til utarbeidelse av planprogram/KU.

 

Aktuelle spørsmål som vil bli avklart gjennom planprosessen vil være arealbruk, boligstruktur, avgrensing, terrengtilpasning, antall enheter, veitilkomst, avkjørsel, barns og allmennhetens interesser.

 

Tiltakshaver er Kikuten AS m.fl. Naboer og grunneiere vil bli varslet direkte. Alle mottatte dokument, merknader eller lignende vil følge planforslaget når dette blir sendt til kommunen for behandling. Eventuelle merknader og spørsmål til varselet kan sendes pr post eller epost til utførende for planarbeidet:

 

Coplan AS, Fossveien 3, 3510 Hønefoss, post( a )coplan.no og merkes «17031 – reg.plan Kikut».

 

Uttalefrist: 05.08.17

 

Vedlegg:

 

Etter plan- og bygningsloven § 12 blir det med herved varslet om oppstart av privat planarbeid for GNR 4, BNR 13 M.FL., GRØM, GRIMSTAD KOMMUNE

 

Planområdet er omkring 13,3 daa. stort. Arealdelen av kommuneplanen viser at området er avsatt til bolig- og LNF- område. Gjeldende reguleringsplaner innenfor avgrensningen viser formålene bolig, kjørevei, LNF og grøntstruktur. Hensikten med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse og tilhørende anlegg, herunder parkering, vei- og gangareal. Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning. Kommunen stiller ikke krav til utarbeidelse av planprogram/KU og er positiv til planen.

 

Aktuelle spørsmål som vil bli avklart gjennom planprosessen vil være avgrensning, arealbruk, forhold til veiareal, utnyttelsesgrad, boligstruktur, terrengtilpasning, naturmangfold, antall enheter, veitilkomst, avkjørsel og allmennhetens interesser.

 

Tiltakshaver er Atle Egeland m.fl. Naboer og grunneiere vil bli varslet direkte. Alle mottatte dokument, merknader eller lignende vil følge planforslaget når dette blir sendt til kommunen for behandling. Eventuelle merknader og spørsmål til oppstartsvarselet kan sendes pr post eller epost til utførende for planarbeidet:

 

Coplan AS, Fossveien 3, 3510 Hønefoss, post( a )coplan.no og merkes «16053-Reg.plan Grøm».

 

Uttalefrist: 16.07.17

 

Vedlegg:

Etter plan- og bygningsloven § 12 blir det med herved varslet om oppstart av privat planarbeid for GNR 21, BNR 125, 326 M.FL., SVINSEVARDEN, DAVANGER, ASKØY KOMMUNE.

 

Planområdet er omkring 107,5 daa. stort. Arealdelen til kommuneplanen viser at området primært er avsatt til boligformål og friluftsområde. Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse og tilhørende anlegg, herunder parkering, vei- og gangareal. Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning. Kommunen stiller ikke krav til utarbeidelse av planprogram/KU.

 

Aktuelle spørsmål som vil bli avklart gjennom planprosessen vil være utnyttelsesgrad, boligstruktur, avgrensing, terrengtilpasning, forhold til vassdrag, naturmangfold, antall enheter, veitilkomst, avkjørsel, allmennhetens interesser og arealbruk.

 

Tiltakshaverne er O.J.Tveit m.fl. Naboer og grunneiere vil bli varslet direkte. Alle mottatte dokument, merknader eller lignende vil følge planforslaget når dette blir sendt til kommunen for behandling. Eventuelle merknader og spørsmål til oppstartsvarselet kan sendes pr post eller epost til utførende for planarbeidet:

 

Coplan AS, Fossveien 3, 3510 Hønefoss, post( a )coplan.no og merkes «17010 – reg. Svinsevarden».

 

Uttalefrist:  06.06.2017

 

Vedlegg:

Etter plan- og bygningsloven § 12 blir det med herved varslet om oppstart av privat planarbeid for GNR 231, BNR 85 M.FL., MØLLEBERGET, HOLE KOMMUNE.

 

Planområdet er ca 3,37 daa. stort, og er i arealdelen til kommuneplanen avsatt til boligformål og friluftsområde. Gjeldende reguleringsplan viser området som bolig og kontorformål. Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse og tilhørende anlegg, herunder parkering og gangareal. Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning. Kommunen stiller ikke krav til utarbeidelse av planprogram/KU.

 

Aktuelle spørsmål som vil bli avklart gjennom planprosessen vil være utnyttelsesgrad, avgrensing, terrengtilpasning, forhold til vassdrag, naturmangfold, antall enheter, veitilkomst, allmennhetens interesser og arealbruk.

 

Tiltakshaver er SunInvest AS. Naboer og grunneiere vil bli varslet direkte. Alle mottatte dokument, merknader eller lignende vil følge planforslaget når dette blir sendt til kommunen for behandling. Eventuelle merknader og spørsmål til oppstartsvarselet kan sendes pr post eller epost til utførende for planarbeidet:

 

Coplan AS, Fossveien 3, 3510 Hønefoss, raymond( a )coplan.no og merkes «16034 – reg. Mølleberget».

 

Uttalefrist:  24.04.2017

 

Vedlegg: