Oppføring av seks boenheter | Mølleberget, Hole kommune

Det varsles om oppføring av riving av eksisterende bebyggelse og oppføring av to nye boligbygg med tilhørende parkeringsareal, totalt seks boenheter. Prosjektet omfatter også nedlegging av VA-ledninger, masseutskifting/grunnarbeid, etablering av renovasjonsløsning, flomsikring, murer og intern kjørevei. Prosjektet er i tråd med gjeldende reguleringsplan. Se dokumenter for nabovarsling for mer informasjon.

 

Uttalefrist: 21.06.18

 

Vedlegg