Oppstart av privat planarbeid med utbyggingsavtale | Grøm, Grimstad Kommune

Etter plan- og bygningsloven § 12 blir det med herved varslet om oppstart av privat planarbeid for GNR 4, BNR 13 M.FL., GRØM, GRIMSTAD KOMMUNE

 

Planområdet er omkring 13,3 daa. stort. Arealdelen av kommuneplanen viser at området er avsatt til bolig- og LNF- område. Gjeldende reguleringsplaner innenfor avgrensningen viser formålene bolig, kjørevei, LNF og grøntstruktur. Hensikten med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse og tilhørende anlegg, herunder parkering, vei- og gangareal. Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning. Kommunen stiller ikke krav til utarbeidelse av planprogram/KU og er positiv til planen.

 

Aktuelle spørsmål som vil bli avklart gjennom planprosessen vil være avgrensning, arealbruk, forhold til veiareal, utnyttelsesgrad, boligstruktur, terrengtilpasning, naturmangfold, antall enheter, veitilkomst, avkjørsel og allmennhetens interesser.

 

Tiltakshaver er Atle Egeland m.fl. Naboer og grunneiere vil bli varslet direkte. Alle mottatte dokument, merknader eller lignende vil følge planforslaget når dette blir sendt til kommunen for behandling. Eventuelle merknader og spørsmål til oppstartsvarselet kan sendes pr post eller epost til utførende for planarbeidet:

 

Coplan AS, Fossveien 3, 3510 Hønefoss, post( a )coplan.no og merkes «16053-Reg.plan Grøm».

 

Uttalefrist: 16.07.17

 

Vedlegg: