Her finner du et utvalg av våre prosjekter:

Nytt veikryss - Nordåsvegen

Ved å utarbeide et nytt kryss mot fylkesvei sier det seg selv at det kreves mye koordinering og planlegging. Prosjektet innebærer å beholde trasé for fylkesveien, kommunal gangvei og separering av privat tilkomstvei.

Rolle: SØK/PRO  |  Pågående  |  Bergen

Tomteutvikling Tjeldstø

Vår funksjon er å planlegge området med gode tomter og sørge for kommunal godkjenning. Momenter som terrengtilpasning, massebalanse og siktlinjer har vært viktig.

Rolle: SØK/PRO  |  Pågående  | Øygarden

Mulighetsstudium Anglevik

Et spennende prosjekt hvor dagens bolig skal rives og erstattes med en ny bolig. Ved å være et mellomledd mellom tiltakshaver, arkitekt og utførende aktører har vi som prosjektleder en viktig rolle. Solforhold, sikt og gode uteoppholdsarealer er nøkkelpunkter i prosjektet. 

Rolle: SØK/PRO  |  Pågående  |  Fjell

Bruksendring Bærum

I dette prosjektet samordnet vi tegningsarbeid, lovkrav og kommunal saksbehandling.

Rolle: SØK/PRO  |  Avsluttet  |  Bærum

Tomteutvikling Os

Et vellykket prosjekt må starte med god planlegging, noe som er spesielt viktig i strandsonen. Hjelpemidler som soldiagram og helningskart gir et nyttig grunnlag for plassering av tomter og framtidige inngrep i naturen.

Rolle: SØK/PRO  |  Skissestadiet  |  Os

Arealplan - Sandkleiva

Reguleringsplan for boliger med tilhørende infrastruktur. Forhold til naboer i øst og store terrengforskjeller i vest er viktige momenter i planprosessen.

Rolle: Arealplanlegger, SØK/PRO boliger  |  Pågående  |  Svelvik

Alle prosjekter med PRO-ansvar utføres i CAD- og/eller 3D-programmer. Dette sikrer nøyaktighet og fleksibilitet i prosjektene. Ta kontakt dersom dere ønsker mer informasjon om et av våre prosjekter eller ønsker ytterligere referanseprosjekter.

Tusen takk for flott utført oppdrag... Tar kontakt for oppdrag framover.

- Tilbakemelding fra kunde

Byggesaker

I løpet av det siste året har vi utført over 75 ett-trinnssøknader, enten som ansvarlig søker i eget navn eller som konsulenter på vegne av ulike byggefirmaer.