Her finner du et utvalg av våre prosjekter:

Mulighetsstudium Anglevik

Et spennende prosjekt hvor dagens bolig skal rives og erstattes med en ny bolig. Ved å være et mellomledd mellom tiltakshaver, arkitekt og utførende aktører har vi som prosjektleder en viktig rolle. Solforhold, sikt og gode uteoppholdsarealer er nøkkelpunkter i prosjektet. 

Rolle: SØK/PRO  |  Pågående  |  Fjell

Tomteutvikling Tjeldstø

Vår funksjon er å planlegge området med gode tomter og sørge for kommunal godkjenning. Momenter som terrengtilpasning, massebalanse og siktlinjer har vært viktig. Nimannsboligen på BF4 er godkjent og omsøkt seksjonert. Prosess omkring utnyttelsesgrad og boligstruktur på BF2 er under avklaring.

Rolle: SØK/PRO  |  Godkjent (BF4)/ Pågående (BF2)  | Øygarden

Nytt veikryss - Nordåsvegen

Ved å utarbeide et nytt kryss mot fylkesvei sier det seg selv at det kreves mye koordinering og planlegging. Prosjektet innebærer å beholde trasé for fylkesveien, kommunal gangvei og separering av privat tilkomstvei.

Rolle: SØK/PRO  |  Pågående  |  Bergen

Arealplan - Sandkleiva

Reguleringsplan for boliger med tilhørende infrastruktur. Forhold til naboer i øst og store terrengforskjeller i vest er viktige momenter i planprosessen.

Rolle: Arealplanlegger, SØK/PRO boliger  |  Pågående  |  Svelvik

Arealplan - Mølleberget

Reguleringsendring for seks boliger i rekke. Koordinering opp mot myndigheter, utredning av støy, flom og infrastruktur. Forhold til naboer i vest/nord og vassdrag i øst er viktige momenter i planprosessen.

Rolle: Arealplanlegger, SØK boliger  |  Godkjent reg.plan, SØK forberedes |  Hole

Tomteutvikling Os

Et vellykket prosjekt må starte med god planlegging, noe som er spesielt viktig i strandsonen. Hjelpemidler som soldiagram og helningskart gir et nyttig grunnlag for plassering av tomter og framtidige inngrep i naturen.

Rolle: SØK/PRO  |  Skissestadiet  |  Os

Tomteutvikling Sokna

Boligprosjekt med 12 boenheter fordelt på seks bygningskropper. Utarbeidelse av skisseprosjekt for tomteutforming, koordinering opp mot myndigheter, tomte- og veiprosjektering og byggesøknader. 

Rolle: SØK/PRO  |  Godkjent |  Ringerike

Alle prosjekter med PRO-ansvar utføres i CAD- og/eller 3D-programmer. Dette sikrer nøyaktighet og fleksibilitet i prosjektene. Ta kontakt dersom dere ønsker mer informasjon om et av våre prosjekter eller ønsker ytterligere referanseprosjekter.

Tusen takk for flott utført oppdrag... Tar kontakt for oppdrag framover.

- Tilbakemelding fra kunde

Byggesaker

I løpet av de siste årene har vi håndtert over 300 ett-trinns-/rammesøknader, enten som ansvarlig søker i eget navn eller som konsulenter på vegne av ulike byggefirmaer.