Varsel om mindre reg.endring | Feråslia, Bergen kommune

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-14 varsles det om endring av del av planid 7520000 Ytrebygda. Søreide/Søvik/Steinsvik, i Bergen kommune.

 

Endringen i planen omfatter gnr. 39 bnr. 26. Denne tomten er i gjeldende plan regulert til enebolig. Med endringen ønsker man å dele tomten i to slik at det kan legges til rette for en enebolig innenfor den nordlige delen av tomten, i tillegg til eneboligen som ligger på tomten i dag. I forbindelse med dette ønsker man også å gjøre endringer i bestemmelsene ift. utnyttelsesgrad, byggehøyde og uteoppholdsareal.

 

Se mer informasjon i vedleggene:

Varselbrev_Feråslia, mindre endring

Bestemmelser_mindre endring_Feråslia

Planbeskrivelse_mindre endring_Feråslia_02

Plankart_Feråslia_11.04.18

Snitt_Feråslia_11.04.18

Sol-Skygge_Feråslia

2D illustrasjonsplan_Feråslia_11.04.18

Plankart_gjeldende plan_Feråslia

Bestemmelser_gjeldende plan_Feråslia