Oppstart av privat planarbeid | Mølleberget, Hole kommune

Etter plan- og bygningsloven § 12 blir det med herved varslet om oppstart av privat planarbeid for GNR 231, BNR 85 M.FL., MØLLEBERGET, HOLE KOMMUNE.

 

Planområdet er ca 3,37 daa. stort, og er i arealdelen til kommuneplanen avsatt til boligformål og friluftsområde. Gjeldende reguleringsplan viser området som bolig og kontorformål. Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse og tilhørende anlegg, herunder parkering og gangareal. Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning. Kommunen stiller ikke krav til utarbeidelse av planprogram/KU.

 

Aktuelle spørsmål som vil bli avklart gjennom planprosessen vil være utnyttelsesgrad, avgrensing, terrengtilpasning, forhold til vassdrag, naturmangfold, antall enheter, veitilkomst, allmennhetens interesser og arealbruk.

 

Tiltakshaver er SunInvest AS. Naboer og grunneiere vil bli varslet direkte. Alle mottatte dokument, merknader eller lignende vil følge planforslaget når dette blir sendt til kommunen for behandling. Eventuelle merknader og spørsmål til oppstartsvarselet kan sendes pr post eller epost til utførende for planarbeidet:

 

Coplan AS, Fossveien 3, 3510 Hønefoss, raymond( a )coplan.no og merkes «16034 – reg. Mølleberget».

 

Uttalefrist:  24.04.2017

 

Vedlegg: